سنسورهای پوشیدنی
در گذشته لازم بود برای تعیین مواردی مانند ضربان قلب،فعالیت و دمای پوست حتما به بیمارستان یا درمانگاه مراجعه کرد. اما سنسورهای پوشیدنی این امر را تسهیل کرده، به گونهای که با استفاده از لباسهای سنسوردار میتوانید مواردی مانند ضربان قلب، فعالیت و دمای پوست را اندازهگیری و به این ترتیب از بروز بسیاری بیماری‌ها پیشگیری نمایید. فناوری پوشیدنی به فناوریهایی اشاره دارد که از ابزارهای الکترونیکی به نام حس;گر در بافت لباس، ساعت، کفش، عینک، لنز تماسی و نظایر آن استفاده میکند و یا در داخل بدن انسان کاشته میشود.

تگ ها