انجام پژوهش های نورومارکت
انجام پژوهش های نورومارکت ایا می توانید تصور می کنید اگر نورومارکت را جدی گرفته بودیم  با فجایعی مثل ترامپ سر و کار نداشتیم؟! چه می شد اگر می فهمیدیم کجا احساسات ما تحت کنترل در می آیند و کجا چه بازی هایی با ما می شود و ناخودآگاه ما دستخوش چه تحریک های احساسی قرار می گیرد؟؟ نورومارکت یا بازاریابی عصبی علمیست ترکیب از علوم شناختی روانپزشکی مهندسی پزشکی که سعی در پاسخ به همین سوالات دارد، اساسا نورومارکت می گوید چه اتفاقی در ذهن ما روی می دهد اتفاقاتی که ما نمیدانیم!

تگ ها